Котација на државни обврзници
понеделник, 09 јануари 2023

Ве известуваме дека согласно Барањето бр. 15-11212/1 од 28.12.2022 година од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 10.01.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

1)    
Вид на хв: државни обврзници  без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 507.880.000,00 МКД
Број на издадени хв: 50.788
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 29.12.2022
Датум на достасување: 29.12.2037
Каматна стапка: 5,40%
Шифра на тргување: M291237
ИСИН: MKMINF20GY81
Распоред на тргување: Континуирано тргување

2)
Вид на хв: државни обврзници  со девизна клаузула
Вредност на емисијата: 379.160.000,00 МКД
Број на издадени хв: 37.916
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 29.12.2022
Датум на достасување: 29.12.2037
Каматна стапка: 5,15%
Шифра на тргување: M291237D
ИСИН: MKMINF20GY99
Распоред на тргување: Континуирано тргување