Алкалоид АД Скопје
понеделник, 07 април 2003
Алкалоид АД Скопје Шифра: АЛК Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 25,56 ЕУР Количина: 2.634 % од основната главнина: 0,20 % Цена по акција (во денари): 2.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.268.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка- Купувач: КБ