Преглед на финансиски податоци за котираните друштва
понеделник, 07 ноември 2022

Прегледот на финансиските податоци на котираните друштва за периодот 01.01.-30.09.2022 година може да го преземете на следниов линк.
Прегледот е ажуриран на 15.11.2022 година, по објавата на неревидираните консолидирани биланси на успех.