Блок трансакции
понеделник, 04 септември 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:


Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 800
% од основната главнина: 3,09%
Цена по акција (во денари): 68.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 54.400.000,00


Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 1.115
% од основната главнина: 4,30%
Цена по акција (во денари): 68.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 75.820.000,00