Котација на Дваесеттата емисија на обврзници за денационализација
среда, 04 август 2021

На седницата одржана на 04.08.2021 година Одборот на директори на Македонската Берза донесе одлука за котација на Дваесетта емисија на обврзници за денационализација.

Дваесетта емисија на обврзници за денационализација е со следните карактеристики:
-    Вид на хартијата од вредност: Дваесетта емисија на обврзници за денационализација, издадена во дематеријализирана форма, гласи на име и е неограничено пренослива;
-    Издавач: Република Северна Македонија;
-    Вкупен износ на емисијата: 8.000.000 евра;
-    Номинална вредност на една обврзница: 1,00 евро;
-    Број на издадени обврзници во емисијата: 8.000.000;
-    Датум на издавање: 04.08.2021 година;
-    Каматна стапка: 2% годишно, на остатокот на расположивата главнина за отплата. Каматата се пресметува од 04.08.2021 година;
-    Рок на достасување на обврзниците: 01.06.2031 година;
-    Начин на отплата: Каматата и главнината се исплатува еднаш годишно, на 01.06., во период од 10 години, започнувајќи од 01.06.2022 година;
-    Почеток на тргување со обврзниците: 09.08.2021 година, на Официјалниот пазар на Македонската берза;
-    ИСИН: MKMINF200DK7;
-    Шифра за тргување на Берзата: RMDEN20;