Блок трансакција
вторник, 04 август 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 17.532
% од основната главнина: 20,49%
Цена по акција (во денари): 6.169,61
Вредност на трансакција (во денари): 108.165.602,52