Блок трансакција
среда, 31 август 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 5.510
% од основната главнина: 2,72%
Цена по акција (во денари): 3.200,00
Вредност на трансакција (во денари): 17.632.000,00