Внесување на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“
понеделник, 30 мај 2022

Ве известуваме дека на 27.05.2022 година Одборот на директори на Берзата донесе заклучок за внесување на издавачите Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, согласно член 61-а од Правилата за котација.

Внесување на друштвата Герас Цунев Конфекција АД Струмица и Герас Цунев Трговија АД Струмица на „Листата за набљудување“ е со цел за обрнување на внимание на инвеститорската јавност поради тоа што е донесена одлука од собрание на акционери за преобразба на друштвата од А.Д. во Д.О.О..