Стопанска банка АД Скопје нов учесник
вторник, 30 декември 2003
Одборот на директори на седницата одржана на 29.12.2003 година донесе Одлука за стекнување на статус учесник на Стопанска банка АД Скопје во тргувањето на Македонска берза АД Скопје. Стопанска банка АД Скопје ќе започне да тргува од 31.12.2003 година под шифра СБ.