Престанок на учесник во тргувањето на Брокер СБ АД Скопје на Македонската берза АД Скопје
вторник, 30 декември 2003
На седницата на Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје, одржана на 29.12.2003 година беше донесена Одлука за престанок на учесник во тргувањето на Брокер СБ АД Скопје на Македонската берза АД Скопје.