Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци
четврток, 03 јули 2003
Винарска визба Тиквеш АД Кавадарци Шифра: ТКВШ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 100 ДЕМ Количина: 5.714 % од основната главнина: 2,77% Цена по акција (во денари): 1.000,00 Вредност на трансакција (во денари): 5.714.000,00 Членка-Продавач: МИ Членка-Купувач: МИ