Котација на државни обврзници
петок, 03 ноември 2023

Ве известуваме дека согласно барањето поднесено од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 06.11.2023 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

Вид на хв: државни обврзници 
Вредност на емисијата: 2.516.370,00 МКД
Број на издадени хв: 2.516.370
Номинална вредност на една обврзница: 1,00 МКД
Датум на издавање: 29.09.2023
Датум на достасување: 29.09.2033
Каматна стапка: нема
Шифра на тргување: S2909331
ИСИН: MKMINF20S023

Вид на хв: државни обврзници 
Вредност на емисијата: 21.735.891,00 МКД
Број на издадени хв: 21.735.891
Номинална вредност на една обврзница: 1,00 МКД
Датум на издавање: 29.09.2023
Датум на достасување: 29.09.2033
Каматна стапка: нема
Шифра на тргување: S2909332
ИСИН: MKMINF20S031

Вид на хв: државни обврзници 
Вредност на емисијата: 250.165.143,00 МКД
Број на издадени хв: 250.165.143
Номинална вредност на една обврзница: 1,00 МКД
Датум на издавање: 29.09.2023
Датум на достасување: 29.09.2033
Каматна стапка: нема
Шифра на тргување: S2909333
ИСИН: MKMINF20S015