Блок трансакција
вторник, 03 октомври 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 2.451
% од основната главнина: 1,21%
Цена по акција (во денари): 2.800,00
Вредност на трансакција (во денари): 6.862.800,00