Блок трансакции
понеделник, 29 мај 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Жито Полог АД Тетово
Шифра: ZPOG
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 6.417
% од основната главнина: 11,46%
Цена по акција (во денари): 2.268,00
Вредност на трансакција (во денари): 14.553.756,00


Жито Полог АД Тетово
Шифра: ZPOG
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Задолжителна котација
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 2.469
% од основната главнина: 4,41%
Цена по акција (во денари): 2.268,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.599.692,00


ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 4.900
% од основната главнина: 2,42%
Цена по акција (во денари): 2.962,00
Вредност на трансакција (во денари): 14.513.800,00


ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 1.904
% од основната главнина: 0,94%
Цена по акција (во денари): 2.962,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.639.648,00