Охридска Банка АД Охрид и Комерцијална Банка АД Скопје
понеделник, 29 декември 2003
Охридска Банка АД Охрид Шифра: ОХБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 2.650 МКД Количина: 2.662 % од основната главнина: 1,11 % Цена по акција (во денари): 2.650,00 Вредност на трансакција (во денари): 7.054.300,00 Членка-Продавач: ОХ Членка-Купувач: ОХ Комерцијална Банка АД Скопје Шифра: КМБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 5.000 МКД Количина: 2.952 % од основната главнина: 0,73 % Цена по акција (во денари): 2.500,00 Вредност на трансакција (во денари): 7.380.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка-Купувач: КБ