Проширување на котација на државни обврзници
вторник, 28 септември 2021

Ве известуваме дека согласно барање д страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за проширување на котација на државни обврзници, почнувајќи од 29.09.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GW67 која првично беше котирана на 05.08.2021 година со издадени  60.000 обврзници во вредност од 600.000.000,00 МКД и за која беше извршено проширување на котација на 22.09.2021 година со издадени 32.000 обврзници, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики: 

 Шифра на тргување: M290724
 ИСИН: MKMINF20GW67
 Број на новоиздадени хв: 30.000
 Вкупен број на изададени хв: 122.000