Алкалоид АД Скопје и Комерцијална Банка АД Скопје
среда, 28 мај 2003
Алкалоид АД Скопје Шифра: АЛК Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 25,56 ЕУР Количина: 17.287 % од основната главнина: 1,33 % Цена по акција (во денари): 1.959,78 Вредност на трансакција (во денари): 33.878.717,00 Членка-Продавач: КБ Членка-Купувач: КБ Комерцијална Банка АД Скопје Шифра: КМБ Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 5.000 ДЕН Количина: 4.000 % од основната главнина: 0,99 % Цена по акција (во денари): 2.450,00 Вредност на трансакција (во денари): 9.800.000,00 Членка-Продавач: КБ Членка-Купувач: КБ