РЖ Услуги АД Скопје
вторник, 28 јануари 2003
РЖ Услуги АД Скопје Шифра: РЖУС Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 5,11 ЕУР Количина: 156.729 % од основната главнина: 9,97 % Цена по акција (во денари): 50,00 Вредност на трансакција (во денари): 7.836.450,00 Членка-Продавач: КБ Членка- Купувач: КБ