Винарска визба Повардарие АД Неготино
четврток, 26 јуни 2003
Винарска визба Повардарие АД Неготино Шифра: ВИНО Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 100 ДЕМ Количина: 8.740 % од основната главнина: 20,33 % Цена по акција (во денари): 1.500,00 Вредност на трансакција (во денари): 13.110.000,00 Членка-Продавач: МИ Членка-Купувач: МИ