Блок трансакција
среда, 25 август 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ГА-МА АД Скопје
Шифра: GAMA
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Редовен Пазар – Слободен Пазар 
Номинална вредност: 18.806.250 ЕМУ
Количина: 1
% од основната главнина: 50,00%
Цена по акција (во денари):  2.015.382.127,00
Вредност на трансакција (во денари):  2.015.382.127,00