Блок трансакција
вторник, 25 октомври 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Гранит АД Скопје
Шифра: GRNT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 5 ЕУР
Количина: 43.200
% од основната главнина: 1,41%
Цена по акција (во денари): 1.450,00
Вредност на трансакција (во денари): 62.640.000,00