Одлуки на Собрание на акционери на Силекс Банка АД Скопје
понеделник, 23 јуни 2003
1.Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2002 година. 2.Одлука со која со оглед на негативниот финансиски резултат за 2002 година, Друштвото нема да исплатува дивиденда за 2002 година. 3.Одлука за разрешување на досегашниот член на Управниот одбор, Панче Мијалковски на негово барање. 4.Одлука за именување на нов член на Управниот одбор, Горан Ивановски. 5.Одлука за претворање на 34.348 приоритетни акции во 34.348 обични акции, заради усогласување со член 10 од Законот за Банки. 6.Реизбор на членовите на Одборот за ревизија на Банката.