Аутомакедонија АД Скопје
четврток, 23 јануари 2003
АД Аутомакедонија ЦО Скопје Шифра: АУМК Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 87 ДЕМ Количина: 7.500 % од основната главнина: 9,08 % Цена по акција (во денари): 1.356,00 Вредност на трансакција (во денари): 10.170.000,00 Членка-Продавач: МИ Членка- Купувач: МИ