Котација и проширување на котацијата на државни обврзници
среда, 22 септември 2021

Ве известуваме дека согласно барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 23.09.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:

    Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
    Вредност на емисијата: 1.606.860.000,00 МКД
    Број на издадени хв: 160.686
    Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
    Датум на издавање: 16.09.2021
    Датум на достасување: 16.09.2036
    Каматна стапка: 2,50%
    Шифра на тргување: M160936
    ИСИН: MKMINF20GW83

Се проширува котацијата на емисијата на државните обврзници со ИСИН број MKMINF20GW67 која првично беше котирана на 05.08.2021 година со издадени  60.000 обврзници во вредност од 600.000.000,00 МКД, после што емисијата на овие државни обврзници ги има следниве карактеристики:

     Шифра на тргување: M290724
     ИСИН: MKMINF20GW67
     Број на новоиздадени хв: 32.000
     Вкупен број на изададени хв: 920.000.000