Блок трансакција
четврток, 21 октомври 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Гранит АД Скопје
Шифра: GRNT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 5 ЕУР
Количина: 4.400
% од основната главнина: 0,14%
Цена по акција (во денари):  1.183,00
Вредност на трансакција (во денари):  5.205.200,00