Блок трансакција
петок, 20 мај 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален  Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 3.000,00 МКД
Количина: 2.601
% од основната главнина: 0,67%
Цена по акција (во денари): 3.500,00
Вредност на трансакција (во денари): 9.103.500,00