Блок трансакција
петок, 02 септември 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 5.047
% од основната главнина: 2,49%
Цена по акција (во денари): 3.094,00
Вредност на трансакција (во денари): 15.615.418,00