Блок трансакција
понеделник, 02 октомври 2023


Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 1.794
% од основната главнина: 0,88%
Цена по акција (во денари): 2.800,00
Вредност на трансакција (во денари): 5.023.200,00