АД Макошпед Скопје
среда, 19 февруари 2003
АД Макошпед Скопје Шифра: МКШД Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 1.000 денари Количина: 16.223 % од основната главнина: 2,06 % Цена по акција (во денари): 408,81 Вредност на трансакција (во денари): 6.632.124,60 Членка-Продавач: ТН Членка- Купувач: ТН АД Макошпед Скопје Шифра: МКШД Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 1.000 денари Количина: 46.347 % од основната главнина: 5,88 % Цена по акција (во денари): 376,40 Вредност на трансакција (во денари): 17.445.010,00 Членка-Продавач: ТН Членка- Купувач: ТН АД Макошпед Скопје Шифра: МКШД Вид на ХВ: обични акции Номинална вредност: 1.000 денари Количина: 100.324 % од основната главнина: 12,72 % Цена по акција (во денари): 528,57 Вредност на трансакција (во денари): 53.028.256,68 Членка-Продавач: ТН Членка- Купувач: ТН