Блок трансакции
вторник, 18 октомври 2022

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:

Гранит АД Скопје
Шифра: GRNT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 5 ЕУР
Количина: 6.280
% од основната главнина: 0,20%
Цена по акција (во денари): 1.450,00
Вредност на трансакција (во денари): 9.106.000,00


Гранит АД Скопје
Шифра: GRNT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 5 ЕУР
Количина: 30.203
% од основната главнина: 0,98%
Цена по акција (во денари): 1.450,00
Вредност на трансакција (во денари): 43.794.350,00