Организирање јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции
петок, 16 април 2021

Ве известуваме дека на 21.04.2021 година (Среда), на барање на членката Еурохаус АД Скопје, по пат на јавна берзанска аукција на акции при продажба на големи пакети на акции (согласно Анекс 4 од Правилата за тргување на Македонска берза АД Скопје), ќе се понуди за продажба пакет од 1.783 акции издадени од Реплек АД Скопје што претставува 6,88% од основната главнина на друштвото, со почетна продажна цена од 135.000,00 денари по акција преку моделот “се или ништо“.