Котација на државни обврзници
понеделник, 15 април 2024

Ве известуваме дека согласно поднесено барање од страна на Министерството за финансии на Република Северна Македонија за котација на државни обврзници, почнувајќи од 16.04.2024 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државните обврзници со следните карактеристики:
1)
Вид на хв: државни обврзници без девизна клаузула
Вредност на емисијата: 2.466.400.000,00  МКД
Број на издадени хв: 246.640
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 12.04.2024
Датум на достасување: 12.04.2039
Каматна стапка: 5,60%
Шифра на тргување: М120439
ИСИН: MKMINF20GAW4

2)
Вид на хв: државни обврзници со девизна клаузула
Вредност на емисијата: 579.290.000,00 МКД
Број на издадени хв: 57.929
Номинална вредност на една обврзница: 10.000 МКД
Датум на издавање: 12.04.2024
Датум на достасување: 12.04.2039
Каматна стапка: 5,35%
Шифра на тргување: М120439D
ИСИН: MKMINF20GAX2