Блок трансакција
понеделник, 15 март 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Стопанска Банка АД Битола
Шифра: SBT
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 3.000 МКД
Количина: 3.809
% од основната главнина: 0,97%
Цена по акција (во денари): 4.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 15.236.000,00