Блок трансакција
среда, 14 јули 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 562,42 ЕМУ
Количина: 1.000
% од основната главнина: 3,86%
Цена по акција (во денари):  100.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 100.000.000,00