Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола - I емисија
четврток, 12 август 2021

Основните информации за јавната понуда се следните:

  • назив на издавачот: СН Осигурителен Брокер АД Битола
  • шифра на корпоративните обврзници - предмет на јавната понуда: SNBTOA31
  • број на корпоративните обврзници што се запишуваат: 8.000
  • количина на корпоративните обврзници на која гласи еден лот: 1      
  • продажна цена на една корпоративна обврзница: 10.000 денари
  • иницијален датум на запишување: 26.08.2021
  • последен датум за запишување: 26.02.2022                      
  • модел и начин на продажба на конвертибилните обврзници - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена – со примена на принципот на приоритет на налози со порано време на внес на налогот во БЕСТ системот.

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на СН Осигурителен Брокер АД Битола.

1. Покана за запишување и уплата на хартии од вредност (корпоративни обврзници) по пат на јавна понуда
2. Проспект за издавање на долгорочни должнички хартии од вредност (корпоративни обврзници) по пат на јавна понуда
3. Прилог 1 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2018 година
4. Прилог 2 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2019 година
5. Прилог 3 Ревидирани финансиски извештаи со мислење на независен ревизор за 2020 година
6. Прилог 4 Неревидирани финансиски извештаи за период 01.01.-30.06.2021 година
7. Прилог 5 Статут на СН Осигурителен Брокер АД Битола