Инвестбанка АД Скопје
четврток, 12 јуни 2003
Инвестбанка АД Скопје известува дека на ден 09.06.2003 година, го објави проспектот за јавно запишување и уплата на акции од дванаесеттата емисија во висина од 22.025.000,00 денари во дневниот весник “Дневник“.