Блок трансакција
среда, 12 мај 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 562,42 ЕМУ
Количина: 100
% од основната главнина: 0,39%
Цена по акција (во денари):  90.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 9.000.000,00