Блок трансакција
четврток, 12 октомври 2023

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Комерцијална Банка АД Скопје
Шифра: KMB
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар-Супер котација
Номинална вредност: 1.000 МКД
Количина: 1.000
% од основната главнина: 0,04%
Цена по акција (во денари): 12.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 12.000.000,00