Блок трансакции
понеделник, 11 септември 2023

Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на:


Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 175
% од основната главнина: 0,68%
Цена по акција (во денари): 68.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 11.900.000,00


Реплек АД Скопје
Шифра: REPL
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален пазар-Берзанска котација
Номинална вредност: 562,42 ЕУР
Количина: 112
% од основната главнина: 0,43%
Цена по акција (во денари): 68.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 7.616.000,00