Ревидиран извештај за 2003 година на Димко Митрев АД Велес
вторник, 11 мај 2004
Димко Митрев АД Велес до Македонската Берза го достави ревидираниот финансиски извештај за 2003 година. Друштвото за 2003 година остварило добивка во износ од 19.022.000 денари. Вкупната актива на Димко Митрев АД Велес на 31.12.2003 година изнесува 207.967.000 денари, додека вкупните обврски изнесуваат 160.855.000 денари. Доставениот ревидиран финансиски извештај на Димко Митрев АД Велес може да се најде на веб-страницата на Македонската Берза, во делот Друштва и пазари.