Известување од Технометал-Вардар АД Скопје
вторник, 11 мај 2004
Технометал-Вардар АД Скопје известува дека Собранието на акционери на Друштвото ќе се одржи на 21.05.2004 година (четврток) со почеток во 13:00 часот во хотелот Панорама во Скопје, со следниот Дневен ред: Процедурален дел: 1. Избор на записничар. 2. Избор на оверувачи на записникот. 3. Избор на верификациона комисија. Работен дел: 1. Извештај на Надзорниот одбор на АД за извршената ревизија на Годишната сметка за 2003 година. 2. Усвојување на Годишната сметка за 2003 година и одлучување за распределбата на чистата добивка. 3. Разгледување на Извештајот на Управниот одбор за работата на Друштвото во 2003 година и донесување одлука по истиот. 4. Разгледување и одобрување на работата на Управниот одбор и Надзорниот одбор. 5. Избор на член на Надзорниот одбор. 6. Донесување одлука за овластување ревизор за Годишната сметка на Друштвото за 2004 година. Учество во Собранието на Друштвото и право на глас акционерот остварува со поднесување на пријава најдоцна 3 дена пред одржување на Собранието. Пријавувањето се врши писмено, со доставување во архивата на Друштвото или препорачано по пошта. Пријавата доставена по пошта мора да биде уредно потпишана и да пристигне во Друштвото најдоцна 3 дена пред одржувањето на Собранието. Пресекот на акционерската книга на Технометал-Вардар АД Скопје ќе биде заклучно со 14.05.2004 година. Материјалите за седницата на Собранието можат да се разгледуваат во управната зграда на Друштвото, секој ден од 12 до 16 часот.