Список на издавачи што ги исполнуваат условите за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување
среда, 11 јануари 2023

Согласно член 42-а од Правилата за котација, Берзата на ден 31.12.2022 година направи ажурирање на списокот на котирани акционерски друштва што имаат обврска за примена на новиот Кодекс за корпоративно управување на Берзата.

Списокот на овие котирани акционерски друштва е објавен на интернет страница на Берзата, во делот Издавачи/Официјален пазар/Кодекс за корпоративно управување https://www.mse.mk/mk/content/3/11/2021/corporate-governance