Известување од Димко Митрев АД Велес
понеделник, 10 мај 2004
Димко Митрев АД Велес известува дека на 30.04.2004 година во просториите на Друштвото е одржано Собрание на акционери на кое бил усвоен Годишен извештај за остварените резултати на Друштвото во 2003 година и за нов Претседател на Собранието на акционери бил избран Илија Богатинов.