Блок трансакција
петок, 01 април 2022

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 3.000
% од основната главнина: 1,48%
Цена по акција (во денари): 3.000,00
Вредност на трансакција (во денари): 9.000.000,00