Издавач
Струмичко поле с. Василево
Основни податоци за издавачот
Адреса
с. Василево
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Васе Митев
Телефон
+389 34 354776
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 89.409 118.832 116.631
Оперативна добивка -35.682 587 2.463
Добивка по оданочување -35.682 354 2.385
Главнина 399.501 435.183 434.829
Вкупно обврски 40.315 29.544 24.970
Вкупно средства 439.816 464.727 459.799
Пазарна капитализација 1.196 1.196 1.196
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -39,91% 0,49% 2,11%
Нето добивка по акција (EPS) -149,14 1,48 9,97
Поврат на вкупните средства (ROA) -8,11% 0,08% 0,52%
Поврат на капиталот (ROE) -8,93% 0,08% 0,55%
Коефициент цена/ добивка по акција
Книговодствена вредност по акција 1.669,78 1.818,92 1.817,44
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

АД Струмичко поле с.Василево произведува и продава земјоделски култури како што се жито, асталско грозје, вино, ракија и други земјоделски сточарски производи.

Одбор на Директори:
Глигор Митев – извршен директор
Тања Митева
Митев Ристе

  1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSPOL101010
Вкупно издадени ХВ
239.253
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци