Издавач
РЖ Економика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
П Фах 736, пошта 1001
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
dinev@rzekonomika.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Јасмина Андонова
Телефон
+389 2 3287 438
Факс
+389 2 3287 445
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 12.896 13.189 15.335
Оперативна добивка -2.941 4.689 159
Добивка по оданочување -2.910 3.999 125
Главнина 173.101 176.011 172.012
Вкупно обврски 1.088 1.898 9.371
Вкупно средства 174.189 177.909 181.383
Пазарна капитализација 37.467 25.692 16.057
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -22,81% 35,55% 1,04%
Нето добивка по акција (EPS) -5,44 7,47 0,23
Поврат на вкупните средства (ROA) -1,67% 2,25% 0,07%
Поврат на капиталот (ROE) -1,68% 2,27% 0,07%
Коефициент цена/ добивка по акција - 6,42 128,46
Книговодствена вредност по акција 323,41 328,84 321,37
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,22 0,15 0,09
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Р.Ж.Економика АД Скопје се занимава со трговија на големо и мало на резервни делови. Компанијата покрај трговијата со резервни делови, се занимава и со издавање на деловен простор и давање на услуги од областа на сметководствено-финансиското советување. Седиштето на компанијата е во Скопје.

Одбор на директори
Митко Кочовски - Претседател
Душко Костуранов
Сашко Ѓорчевски
Зоран Илиќ
Мирјана Наумова - Извршен директор
Мартин Јованов
Татјана Чорбиќ
Илија Илиев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEKON101019
Вкупно издадени ХВ
535.245
Последно тргување: 22.10.2021
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
50,00
Просечна цена:
50,00
Количина:
1.038
Промет:
51.900
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
50,00
Минимална цена:
50,00
Количина:
3.008
Промет:
150.400
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци