Издавач
Попова Кула АД Демир Капија
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар на виното број 1
Град
Демир Капија
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@popovakula.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гордана Трајкова
Телефон
+389 2 3216 716
Факс
+389 2 3228 781
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 58.455 50.323 41.662
Оперативна добивка 3.604 3.834 1.440
Добивка по оданочување 1.712 2.563 -197
Главнина 119.989 117.979 115.466
Вкупно обврски 59.147 60.483 59.782
Вкупно средства 179.136 178.462 175.248
Пазарна капитализација 43.200 43.200 43.200
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 6,17% 7,62% 3,46%
Нето добивка по акција (EPS) 0,63 0,95 -0,07
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,96% 1,44% -0,11%
Поврат на капиталот (ROE) 1,43% 2,17% -0,17%
Коефициент цена/ добивка по акција 25,23 16,86 -
Книговодствена вредност по акција 44,44 43,70 42,77
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,36 0,37 0,37
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на Попова Кула АД Демир Капија е производство на вино од грозје.

Одбор на Директори

Григори Поповски- Претседател 
Јордан Трајков
Златко Данев
Ивона Колева
Климе Бабунски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKPOPK101014
Вкупно издадени ХВ
2.700.000
Последно тргување: 20.06.2024
Максимална цена:
16,00
Минимална цена:
16,00
Просечна цена:
16,00
Количина:
1.000
Промет:
16.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
16,00
Минимална цена:
16,00
Количина:
13.486
Промет:
215.776
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци