Издавач
Патнички сообраќај Транскоп АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Никола Тесла бр. 160
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@transkop.mk
Веб страница
Телефон
+389 47 231 192
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 100.225 57.007 40.648
Оперативна добивка 6.467 3.655 -23.625
Добивка по оданочување 7.375 578 -25.401
Главнина 107.582 100.210 99.631
Вкупно обврски 60.223 59.400
Вкупно средства 167.805 159.610 168.074
Пазарна капитализација 54.000 54.000 54.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 6,45% 6,41% -58,12%
Нето добивка по акција (EPS) 245,83 19,27 -846,70
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,39% 0,36% -15,11%
Поврат на капиталот (ROE) 6,86% 0,58% -25,50%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,32 93,43 -
Книговодствена вредност по акција 3.586,07 3.340,33 3.321,03
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,50 0,54 0,54
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е превоз на патници во земјата и странство

Одбор на Директори

Елпида Димитровска Крстевска -Претседател
Атанас Ќосевски - извршен директор
Весна Димовска - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTRAN101011
Вкупно издадени ХВ
30.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци