Издавач
ОКТА АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1 бр. 25, с. Миладиновци
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Огнена Ничота Стаменкова
Телефон
+ 389 2 2532 000
Факс
+ 389 2 2577 788
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 59.964.450 26.135.989 15.193.103
Оперативна добивка 652.444 475.374 -566.201
Добивка по оданочување 545.997 378.193 -520.581
Главнина 4.844.883 4.363.325 4.047.196
Вкупно обврски 1.631.749 2.218.035 893.452
Вкупно средства 6.476.632 6.581.360 4.940.648
Пазарна капитализација 2.962.260 3.040.971 2.877.015
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,09% 1,82% -3,73%
Нето добивка по акција (EPS) 645,11 446,85 -615,08
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,43% 5,75% -10,54%
Поврат на капиталот (ROE) 11,27% 8,67% -12,86%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,43 8,04 -
Книговодствена вредност по акција 5.724,38 5.155,40 4.781,89
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,61 0,70 0,71
Дивиденда по акција 218,00 73,00 73,00
Дивиденден принос 6,23% 2,03% 2,15%

Во 1982 година, со почетокот на работата на процесните постројки, ОКТА АД Скопје го доживува своето раѓање и оттогаш до денес е поврзана со уште еден синоним-единствена рафинерија на сурова нафта во нашата држава. Пред почетокот на новиот милениум, ОКТА започнува да ја создава својата нова иднина како дел од големата групација за рафинирање, дистрибуција, трговија со сурова нафта, нафтени деривати и петрохемиски производи - Хеленик Петролеум. ОКТА постои како рафинерија која има развиено и своја малопродажна мрежа од 27 ребрандирани бензински станици. ОКТА планира и понатамошно ширење на својата малопродажна мрежа со што би се обезбедило целосно задоволување на потребите за нафтени деривати на потрошувачите во сите региони во нашата држава.

Одбор на директори Вук Радовиќ  – Претседател на Одбор на директори
Василиос Багиокос - Заменик Претседател на Одбор на директори
Димитриос Пасхос - ВД Главен извршен директор 
Спиридон Гкикас
Дионисиос Роутсис
Панос Схиатис
Андреас Триантопоулос
Тхеодора Петроула

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKOKTA101017
Вкупно издадени ХВ
846.360
Последно тргување: 27.09.2023
Максимална цена:
6.077,00
Минимална цена:
6.050,00
Просечна цена:
6.070,30
Количина:
137
Промет:
831.631
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.109,00
Минимална цена:
3.200,00
Количина:
3.570
Промет:
15.794.541
Број на трансакции:
160

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци