Издавач
Макпетрол АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Св.Кирил и Методиј бр.4
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativa@makpetrol.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Мери Забазноска
Телефон
+389 2 3112 144
Факс
+389 2 3111 525
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 37.363.149 21.496.720 16.720.163
Оперативна добивка 1.317.489 1.453.274 341.620
Добивка по оданочување 1.333.215 1.409.843 348.709
Главнина 7.369.707 6.438.962 5.033.775
Вкупно обврски 1.894.593 1.696.006 3.173.984
Вкупно средства 9.264.300 8.134.968 8.207.759
Пазарна капитализација 7.573.879 8.797.263 8.274.273
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,53% 6,76% 2,04%
Нето добивка по акција (EPS) 11.863,24 12.545,10 3.102,89
Поврат на вкупните средства (ROA) 14,39% 17,33% 4,25%
Поврат на капиталот (ROE) 18,09% 21,90% 6,93%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,68 6,24 23,73
Книговодствена вредност по акција 65.577,29 57.295,31 44.791,65
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,03 1,37 1,64
Дивиденда по акција 3.300,00 3.000,00 2.000,00
Дивиденден принос 4,90% 3,83% 2,72%

Макпетрол АД Скопје е компанија која се занимава со снабдување на нафта и нафтени деривати во Република Македонија. Производниот асортиман на компанијата располага со квалитетни горива на пазарот, биогорива, природен гас, најразлични видови мазива со врвен квалитет за комерцијалните возила и индустријата. Во рамките на својата пазарна стратегија, компанијата ги покрива и следните сегменти: трговија со метали, производи за широка потрошувачка, производи на автоиндустријата, и аудиовизуелни уреди. Дел од активноститена Макпетрол АД Скопје претставуваат и комплексите на технолошки синџири и системи што се сложени и имаат потреба од логистичка поддршка на повисоко ниво.

Надзорен одбор
Александар Спасовски - Претседател
Филип Чадиковски - независен член
Марина Веселинска
Саша Лекиќ


Управен одбор
Андреја Јосифовски
Марија Јосифовска Спасовска
Сашко Павловски
Михајло Борозанов
Сашо Бошковски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMPTS101014
Вкупно издадени ХВ
112.382
Последно тргување: 29.09.2023
Максимална цена:
65.250,00
Минимална цена:
65.250,00
Просечна цена:
65.250,00
Количина:
2
Промет:
130.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
71.000,00
Минимална цена:
63.000,00
Количина:
2.034
Промет:
135.336.950
Број на трансакции:
610

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци